Arild Kjerschow, norsk jurist. Han var advokat hos regjeringsadvokaten 1980–84, fremmedkontrollsjef i Statens utlendingskontor 1984–88, og den første direktør i Utlendingsdirektoratet 1988–96. Deretter var han byrettsjustitiarius (fra 2002 kalt sorenskriver) i Oslo 1996–2005. Fra 2005 til 2014 var Arild Kjerschow dommer i Borgarting lagmannsrett.