Arbeidsrettsrådet, oppnevnt ved kgl. res. 11. mars 1960, tidligere rådgivende organ for Kommunal- og arbeidsdepartementet i alle spørsmål som har tilknytning til arbeidstvistlovgivningen og organisasjonsforholdene. Rådet bestod av 7 medlemmer, med funksjonstid 3 år. Rådet var i funksjon til 1999, da det ikke ble gjenoppnevnt.