Arbeiderfond, offentlig fond opprettet ved lov av 1938. Midlene skulle brukes til alders- og uførhetspensjon, til å understøtte arbeidere som ble ledige dersom bedriftene innstilte, omla eller innskrenket sin virksomhet, og til å forhøye fri-inntektsgrensen for alderstrygdede. Loven svarte ikke til de forventninger man stilte til den, og ble opphevet 1952.