Adalbert Falk, tysk (prøyssisk) politiker. Kirke- og undervisningsminister i Preussen 1872–79. Han hørte til det nasjonal-liberale, antiklerikale parti, og var Bismarcks viktigste støtte under «kulturkampen». Han fikk i stand viktige skolereformer og gjennomdrev antiklerikale lover.