Tilbake til artikkelen

Tilbake til historikken

Hå – kommune i Rogaland

Innhold

 
Versj. 1
Denne versjonen ble publisert av Store norske leksikon (2005 - 2007) 14. februar 2009. Artikkelen endret 0 tegn .

Hå (kommuneingress, våpen) (bilde)

Hå (kommuneingress, plasseringskart) (bilde)

Hå, kommune i Rogaland fylke, den sørligste på Jæren, omfatter også den nordvestligste delen av Dalane. Kommunen ble opprettet 1964 ved en sammenslåing av de tre kommunene Nærbø, Varhaug og Ogna.

Natur

Berggrunnen i Ogna består av grunnfjell, gneis helt i nord, ellers anortositt som forvitrer sent og gir en meget skrinn jord. Landskapet er som ellers i Dalane et sterkt kupert heilandskap med sparsomt jordsmonn. Ved Brusand skifter landskapet helt karakter. Nordenfor finner man Jærens karakteristiske sletteland med fruktbar morenejord over omdannede kambrosiluriske skifere (fyllitt). Landskapet hever seg sakte mot øst og går over i Høg-Jæren. Berggrunnen her er grunnfjellsgneis. De høyeste områdene finnes her (Bruseknuten, 436 moh.) på grensen til Time. Kysten er for det meste uten skjærgård eller innskjæringer av betydning. Nord for Håelva, som munner ut nord for Obrestad fyr, finner man sanddyner med marehalm, lenger sør morenebakker, for en vesentlig del med et rullesteinsbelte i strandkanten. I Ognabukta i sør en større kyststrekning med flygesand. Størsteparten av kommunens kyststrekning ligger innenfor Jærstrendene Landskapsvernområde.

Bosetning

Bosetningen i Hå viser en sterk konsentrasjon til slettelandet fra Brusand og nordover. På rundt 1/3 av kommunens areal bor 4/5 av folkemengden. Her finner man fra sør tettstedene Sirevåg (387 innb.), Brusand (390 innb.), Vigrestad (1757 innb.), administrasjonssenteret Varhaug (2376 innb.) og Nærbø (4887 innb.). I tiårsperioden 1994–2004 har Hå kommune hatt en folketilvekst på gj.sn. 0,8 % årlig.

Næringsliv

Hå er en av landets viktigste jordbrukskommuner, ca. halvparten av arealet i kommunen er nyttet til jordbruksformål. Hå har størst jordbruksareal av fylkets kommuner, og arealet øker betydelig som følge av nydyrking. Ennå er store dyrkbare arealer unyttet. Etter Klepp har kommunen størst kornareal i fylket. Kornarealet utgjør imidlertid bare ca. 5 % av jordbruksarealet. Hovedvekten i jordbruket er lagt på husdyrproduksjon. Hå har flest storfe av landets kommuner, 29 324 i 1999, 235 per km2 jordbruksareal, mot 100 i landet som helhet, og likeledes størst svinehold. Også hønseholdet er betydelig.

Industrien er betydelig, og i vesentlig grad basert på landbruket med meieri, slakterier og næringsmiddelfabrikker på Nærbø samt ferdigmatprodusent på Varhaug. Møbelindustri på Vigerstad. Verkstedindustrien, i vesentlig grad metallvare- og maskinindustri (landbruksredskaper), hadde 2001 39 % av industriens sysselsatte, næringsmiddelindustrien 41 %. Sirevåg er en fiskerihavn i utvikling, også mht. videreforedling; ilandbrakt kvantum 2000 var 18 000 tonn. Ognaelva er det eneste vassdraget som er utbygd til kraftformål (1,5 MW maksimal ytelse).

Samferdsel

Hovedtrafikkårer er Sørlandsbanen og Rv. 44 som går nord–sør gjennom kommunen. Alle tettstedene ligger ved jernbanestasjon. Øst for jernbanen går Rv. 505 fra Varhaug og nordover til Kvernaland og Sandnes. Fra Varhaug forbindelse med E 39 via Rv. 504. Fra Søyland vest for Nærbø går vei nordover langs kysten over Jærens rev (Rv. 507).

Offentlige institusjoner m.m

Sørøst for Nærbø ligger Åna fengsel, tidligere Oppstad arbeidshus, med et av landets største gårdsbruk (1250 daa innmark). På Vigre sørvest for Nærbø ligger Rogaland Radio. På Kaffiholen nord for Nærbø større kontrollavlsstasjon for høns. Nærlandheimen, helt i nordvest, var tidligere sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede, nå vernepleierhøyskole samt næringspark.

Hå svarer til sognene Nærbø, Ogna og Varhaug i Hå prestegjeld, Jæren prosti, i Stavanger bispedømme. Kommunen utgjør et lensmannsdistrikt i Rogaland politidistrikt og hører under Jæren tingrett.

Historikk og kultur

Hå har en rekke fortidsminner, særlig fra jernalder og folkevandringstiden; se (gravfeltet). Flere gårdsanlegg fra jernalder og folkevandringstid av særlig kulturhistorisk interesse. Hå bygdemuseum med samlinger av kulturhistoriske gjenstander og bygninger bl.a. Grødeland bygdetun, gårdstun fra 1700-tallet (jærhus). På Nærbø ligger Jærmuseet, et regionmuseum for nyere landbrukshistorie. I Brusand Varden museum med bl.a. minnesmerker over den gamle sjøredningstjenesten. Hå gamle prestegård fra 1637 er restaurert til kultursenter; fornminneområder. Den Vestlandske Hovedvei er restaurert til turvei mellom Ogna og Hellvik.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1991) har et sølv vinsjestativ mot en svart bakgrunn; illustrerer steinrydding.

Navnet er av usikker opprinnelse, kan være av et eldre navn på Håelva, kanskje til , 'stille elveutvidelse'.

Litteraturliste

Anbefalt lenke