Innhold

 
Versj. 1
Denne versjonen ble publisert av Store norske leksikon (2005 - 2007) 15. februar 2009. Artikkelen endret 0 tegn .

riksforsamlingen (maleri) (bilde)

Riksforsamlingen, på Eidsvoll 1814 (10. april–20. mai) ble sammenkalt av Christian Frederik ved åpent brev av 19. februar etter notabelmøtets godkjennelse av 17. februar. I alt ble det ved indirekte valg utsett 112 representanter, 33 valgt av hær og flåte, 25 fra kjøpstedene og 54 fra amtenes landdistrikter. Nord-Norge var ikke representert på grunn av de store avstandene og den knappe tiden.

De egentlige forhandlingene begynte i hovedbygningen på Eidsvold Værk 12. april, da 15 medlemmer av en konstitusjonskomité ble valgt. Ved behandlingen av komiteens forslag til grunnsetninger for en grunnlov (16. april) kom den motsetning frem som skulle prege hele sesjonen, nemlig mellom en flertallsgruppe som straks ville fastslå full selvstendighet for et norsk kongerike, og en mindretallsgruppe som ikke ville ta standpunkt før den fikk visshet for at Norge ikke stod helt alene. Flertallsgruppen, vanligvis kalt selvstendighetspartiet, bestod av ca. 80 representanter, mens den andre gruppen, unionspartiet, talte omkring 30 representanter. Selvstendighetspartiets ledende mann var Christian Magnus Falsen, andre fremstående medlemmer var Georg Sverdrup, Peter Motzfeldt og Wilhelm F. K. Christie. Unionspartiets leder var grev Herman Wedel Jarlsberg, av de andre kan nevnes Severin Løvenskiold, Nicolai Wergeland og Jacob Aall. Konstitusjonskomiteens forslag til ny grunnlov, hovedsakelig bygd på det Adler–Falsenske utkast, ble behandlet i Riksforsamlingen 4.–11. mai og endelig vedtatt ved underskrivelsen 17. mai. Samme dag ble Christian Frederik valgt til norsk konge, formelt sett enstemmig, men de dikterte vota til protokollen viser at 16 medlemmer gav uttrykk for betenkeligheter. Christian Frederik oppløste forsamlingen den 19. mai, og 20. mai var det endelig avskjed og oppbrudd, da de 112 representantene samlet seg i møtesalen, grep hverandre i hendene og ropte: «Enige og troe, indtil Dovre falder!»

For riksforsamlingens betydning og øvrige begivenheter 1814, se Norge (historie). For oversikt over representantene, se i Nøkkelbindets tabell Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814. Se også biografiene om de enkelte representanter.

Riksforsamlingen på eidsvoll

Aggershuus Amt Peder Anker, kammerherre, generalveiintendant, Aker
Christian Magnus Falsen, sorenskriver i Follo
Christian Christensen Kollerud, gårdbruker, Høland
Aggershusiske Ridende Jæger-Corps Valentin Christian Wilhelm Sibbern, major
Aggerhusiske Skarpskytter-Regiment Frederik Wilhelm Bruenech Stabell, oberstløytnant
Zacharias R. Melleby, kommandersersjant
Arendal Alexander Christian Møller, distriktslege
Artillerie-Corpset Peter Motzfeldt, kaptein
Hans Hansen Haslum, sersjant
Bergen Wilhelm Frimann Koren Christie, sorenskriver i Nordhordland
Frederik Meltzer, grosserer
Jens Rolfsen, grosserer
Jonas Rein, sogneprest i Nykirken
Bergenhusiske Infanteri-Regiment Ole Elias Holck, kaptein
Niels Johannesen Loftesnæs, musketer
Nordre Bergenhus Amt Lars Johannes Irgens, kanselliråd, sorenskriver i Indre Sogn
Niels (Nicolai) Nielsen, sogneprest i Ytre Holmedal
Peder Hjermann, gårdbruker, Lærdal
Søndre Bergenhus Amt Arnoldus von Westen Sylow Koren, sorenskriver i Hardanger
Georg Burchard Jersin, sogneprest i Voss
Brynjel Andersen Gjerager, gårdbruker, Voss
Bratsberg Amt Severin Løvenskiold, kammerherre, fhv. amtmann
Peder Jørgen Cloumann, justisråd, fhv. fogd
Talleiv Olsen Huvestad, gårdbruker, Lardal
Buskeruds Amt Frederik Schmidt, sogneprest i Eiker, prost
Johan Collett, fogd, kst. amtmann
Christopher Borgersen Hoen, gårdbruker, Eiker
Christiania Georg Sverdrup, professor
Christopher Frimann Omsen, tollprokurør
Christians Amt Lauritz Weidemann, sorenskriver i Toten
Hans Jacob Stabel, sogneprest i Søndre Aurdal
Anders Lysgaard, gårdbruker, Biri
Christianssand Nicolai Wergeland, residerende kapellan
Ole Clausen Mørch, grosserer
Christianssund John Moses, kjøpmann
Drammen Nikolai Schejtli, fhv. magasinforvalter
Frederikshald Carl Adolph Dahl, kanselliråd, byfogd og sorenskriver
Frederiksstad Andreas Michael Heiberg, kanselliråd, byfogd
Hedemarkens Amt Claus Bendeke, amtmann
Andreas Aagaard Kiønig, kansellisekretær, sorenskriver i Østerdalen
Ole Olsen Evenstad, lensmann i Stor-Elvdal
Holmestrand Hans Hein Nysom, sogneprest
Ingeniørbrigaden Henrik Frederik Arild Sibbern, kaptein
Jarlsberg Grevskab Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg, greve
Gustav Peter Blom, sorenskriver i Nordre Jarlsberg
Ole Rasmussen Apeness, gårdbruker, lensmann i Borre
Kongsberg Poul Steenstrup, bergmester og bestyrer av Kongsberg Jernværk
Kragerø Christian Hersleb Hornemann, byfogd
Laurvig Christian Adolph Diriks, justisråd, byfogd og sorenskriver
Laurvigs Grevskab Iver Hesselberg, proprietær, Tjølling
Anders H. Grønneberg, skipper, Brunlanes
Ole Olsen Amundrød, gårdbruker, Tjølling
Lister Amt Gabriel Lund, cand. theol., kjøpmann, Farsund
Jens Erichstrup, fogd i Lister
Theis Jacob Thorkildsen Lundegaard, gårdbruker, Lyngdal
Mandals Amt Osmund Andersen Lømsland, gårdbruker, Tveit
Erich Haagensen Jaabech, gårdbruker, Mandal
Syvert Osmundsen Eeg, gårdbruker, Søgne
Molde Frederik Motzfeldt, byfogd
Moss Gregers Winther Wulfsberg, byfogd
Nedenes Jacob Aall, eier av Nes Jernværk
Hans Jacob Grøgaard, sogneprest i Vestre Moland
Thor Reiersen Lilleholt, lensmann i Holt
Nordenfjeldske Infanteri-Regiment Peter Blankenborg Prydz, kaptein
Helge Ellingsen Waagaard, musketer
Norske Jæger-Corps Palle Rømer Fleischer, kaptein
Niels F. Dyhren, korporal
Oplandske Infanteri-Regiment Diderich Hegermann, oberst
Paul Thorsen Harildstad, kommandersersjant
Porsgrund Jørgen Aall, stadskaptein, grosserer
Romsdals Amt Hilmar Meincke Krohg, amtmann
Jens Stub, sogneprest i Veøy, prost
Elling Olsson Walbøe, gårdbruker, Ørskog
Røros Bergcorps Richard Floer, kaptein
Raabyggelagets Amt Thomas Bryn, sorenskriver i Østre Raabyggelaget
Even Torkildsen Lande, gårdbruker, Bygland
Ole Knudsen Tvedten, lensmann i Valle
Skien Diderik von Cappelen, grosserer, borgerrepresentant
Smaalenenes Amt Peter Ulrik Magnus Hount, prost og sogneprest i Berg
John Hansen Sørbrøden, gårdbruker, Berg
Stavanger Peder Valentin Rosenkilde, kjøpmann, stadskaptein
Stavanger Amt Laurentius A. Oftedahl, sogneprest i Rennesøy
Christen Mølbach, kjøpmann, Egersund
Asgaut Olsen Regelstad, gårdbruker, Finnøy
Sødefensionen Jens Schouw Fabricius, kommandør
Thomas Konow, sekondløytnant
Peder Johnsen, underoffiser
Even Thorsen, matros
Søndenfjeldske Dragon-Regiment Eilert Waldemar Preben Ramm, rittmester
Peder Paulsen Balke, korporal
Søndenfjeldske Infanteri-Regiment Johan Daniel Frederik Petersen, kammerherre, oberst
Ole Svendsen Iglerød, musketer
Thelemarkske Infanteri-Regiment Enevold Steenblock Høyum, kaptein
Gullik Madsen Røed, kommandersersjant
Throndhjem Andreas Rogert, etatsråd, justitiarius
Peter Schmidt, grosserer
Nordre Throndhjems Amt Hans Christian Ulrik Midelfart, prost og sogneprest i Beitstad
Hieronymus Heyerdahl, sogneprest i Stjørdal
Sivert P. Bratsberg, gårdbruker, skolelærer, Beitstad
Søndre Throndhjems Amt Lars Larsen Forsæth, klokker, Klæbu
Anders Rambech, sorenskriver
Jacob H. Darre, sogneprest i Klæbu
Throndhjems Dragon-Corps Frederik Hartvig Johan Heidmann, rittmester
Petter Johnsen Ertzgaard, kvartermester
Første Throndhjemske Infanteri-Regiment Georg Ulrich Wasmuth, kaptein
Daniel Larsen Schevig, sersjant
Andet Throndhjemske Infanteri-Regiment Jacob E. Lange, kaptein
Helmer Andersen Gjedeboe, sersjant
TønsbergVesterlenske Infanteri-Regiment Carl Stoltenberg, grosserer
Vesterlenske Infanteri-Regiment Just Henrik Ely, major
Omund Bjørnsen Birkeland, underjeger
Øster-Risør Henrik Carstensen, eier av Egelands Jernværk