Les hovedartikkelen

ante-

Ante- er en latinsk forstavelse som betyr at noe befinner seg foran eller finner sted før noe annet. Eksempel: lårbeinets anteversjonsvinkel.

dexter

Dexter er latin for 'høyre'. Begrepet brukes særlig i medisinen for å betegne noe som ligger til høyre, i motsetning til sinister, som betyr 'venstre'. Eksempel: høyre lungearterie, arteria pulmona...

dorsolateral

Dorsolateral er en angivelse av beliggenhet: 'baktil' og 'på hver side' (som for eksempel nyrene).

infra-

Infra- betyr 'nedenfor', 'under', og brukes mest som et prefiks. Eksempel: musculus infraspinatus, som angir at muskelen ligger under/nedenfor skuldebladkammen (spina scapulae).

interior

Interior er et latinsk adjektiv, som ofte brukes som betegnelse på en organdel som ligger innenfor en annen tilsvarende.

kaudal

Kaudal er en anatomisk betegnelse for at et organ eller en kroppsdel ligger lenger nede, «nærmere halen», bort fra hodet, i forhold til noe annet. For eksempel ligger blindtarmen kaudalt i forhold ...

kranial

Kranial betyr at noe tilhører eller har noe med hodeskallen (kraniet) å gjøre. I anatomien betyr kranial 'i retning hodet', eller at noe ligger nærmere hodet enn noe annet. For eksempel ligger hjer...

lateral

Lateral er eit ord som gjeld sida på noko (side-, -sidig). Døme på samansetningar er bilateral og multilateral.

posterior

Posterior er latin for 'bakre', 'bakerst'. Ordet brukes anatomisk for å angi at noe ligger mot kroppens bakside eller lenger bak i forhold til et annet organ. Motsatt: anterior. Eksempler camera po...

rostral

Rostral brukes i anatomien om noe som ligger i retning av hodet, like ved hodet, på forsiden av hodet, og brukes ofte synonymt med begrepet kranial. Ordet kan også brukes om noe som har å gjøre med...

superfisiell

Superfisiell er innen fysiologi det samme som overflatisk eller nær overflaten. Det motsatte er profund. I underarmen vil man for eksempel skille mellom de overflatiske og de dype fingerbøyermuskle...

topografisk anatomi

Topografisk anatomi er den delen av anatomien som beskriver hvordan organene er plassert i kroppen. Topografien gir oss mer informasjon om de anatomiske forholdene enn det et anatomisk atlas kan gi...