Alger

Alger, samlebetegnelse på svært ulike encellede og flercellede organismer som har det til felles at de har fotosyntese og lever i fuktige miljøer. Makroalger er de flercellede algene som finnes i strandsona og på grunt vann. Disse deles inn etter farge i brunalger (tang og tare), grønnalger og rødalger. De fleste algene er encellede og kan bare sees i mikroskop, disse omtales som mikroalger eller planteplankton. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Einar Skarstad Egeland

Nord universitet

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 12 kategorier:

 1. Begreper i fykologien
 2. Blågrønnbakterier
 3. Brunalger
 4. Fureflagellater
 5. Grønnalger
 6. Gullalger
 7. Kiselalger
 8. Nålflagellater
 9. Rødalger
 10. Svelgflagellater
 11. Svepeflagellater
 12. Øyealger

Inneholder 6 artikler:

A

 1. alger