Banning er ord og uttrykk som er meir eller mindre tabubelagde, og som blir brukt for å uttrykkje sterke kjensler og haldningar. Det kan vere vanskeleg å bestemme nøyaktig kva ord som skal reknast som banning. Tidlegare hadde dei fleste norske banneorda religiøst opphav, men i nyare tid har banneord knytt til seksualitet eller kroppsfunksjonar vorte meir vanlege. Hele artikkelen