Strukturalisme og jung-grammatikk

I strukturalistisk språkvitskap beskriv ein språket som eit sjølvregulerande system av element som er definerte i forhold til kvarandre og til heile systemet. Strukturalismen har sett eit varig preg på språkvitskapen siden tidleg på 1900-talet, som forklart med konkrete eksempel i avsnittet Strukturalistisk analyse sist i artikkelen. . Hele artikkelen