Veitrafikk er trafikk med kjøretøyer, gående og andre trafikanter på offentlig og privat vei. Norges bosettingsmønster og topografi gjør at veinettet har en vesentlig funksjon for landets person- og godstransport. Siden privatbilismens inntog i 1960-årene har det vært en vekst i veitrafikken i Norge. Veinettet har en vesentlig funksjon for både persontrafikk og godstrafikk. Hele artikkelen