Kriminalitet er et uttrykk som brukes om handlinger som er belagt med straff.Kriminalitet brukes ofte synonymt med lovbrudd. Tidligere skilte Straffeloven mellom forbrytelser og forseelser, hvor forbrytelsene utgjorde den mer alvorlige kriminalitet. I Straffeloven av 2005 er dette skillet opphevet.Straffeloven gir en oversikt over de straffbare handlingene, så som voldslovbrudd, seksuallovbrudd og vinningslovbrudd. Hele artikkelen