-onym, sammensetningsledd som betyr -navn; f.eks. akronym, anonym, pseudonym.