Α-ketoglutarsyre, mellomprodukt i sitronsyresyklus og mottager for aminogruppen fra de fleste aminosyrene under nedbrytningen av disse. Kjemisk formel HOOC–CH2–CH2–CO–COOH.