Økonomisk kriminalitet, i den offentlige diskusjon brukt i forskjellige betydninger, ofte uten noen klar avgrensning. Uttrykket er brukt om lovovertredelser som forutsetter kompliserte økonomiske transaksjoner, og som det derfor er vanskelig for politi, påtalemyndighet og domstoler å trenge inn i. Det kan f.eks. være valutasvindel, ulovlige eiendomstransaksjoner, eller konkursforbrytelser. En annen betydning ligger nær opp til det amerikanske begrep «hvitsnippkriminalitet» (white collar crime). Det tenkes med dette på lovovertredelser begått i næringslivet, gjerne til skade for allmenne interesser: skatte- og avgiftsunndragelser, prisovertredelser, brudd på lovgivning om forurensing og miljøvern o.a. Se Økokrim.