Elvemusling på vestlandet

God økologisk tilstand er en forutsetning for at elvemusling skal trives og formere seg i et vassdrag. Således er elvemuslinger i ulike størrelser og årsklasser en bioindikator på de økologiske forholdene (både biologiske og abiotiske).

Økologisk tilstand er en vurdering av om forholdene i naturen er god. Det vil si om den fungerer godt slik at biologiske mangfold og naturens goder (økosystemtjenester) bevares for framtidige generasjoner. Man vurderer også hvor mye naturen er påvirket av menneskelig aktivitet. Hvert naturområde/økosystem klassifiseres fra svært god til moderat eller dårlig økologisk tilstand, avhengig av hvor mye det avviker fra en referansetilstand (tilnærmet upåvirket tilstand).

Faktaboks

Også kjent som

økologisk status (på engelsk ecologic status/conditions), bruk av bioindikatorer eller kvalitetsnormer, økologisk klassifisering. Tidligere: indikatorer for bærekraftig utvikling og naturindeks.

Grunnlaget for vurderingen er naturvitenskapelig overvåking av indikatorer enten gjennom målinger i naturen eller fjernmåling. Forekomst av nøkkelarter og primærproduksjon er eksempler på slike indikatorer.

Nasjonale mål om økologisk tilstand

Vurderingssystemer for økologisk tilstand benyttes av myndighetene for å fastsette miljømål, iverksette miljøforbedrende tiltak som restaurering eller avbøtende tiltak, og overvåke utviklingen over tid.

Hovedmålet med den norske handlingsplanen for naturmangfold er at økosystemene skal ha god tilstand for å kunne bevare biologisk mangfold og levere økosystemtjenester. En sentral del av økosystemtilnærmingen i norsk miljøpolitikk er å klassifisere økologiske tilstanden for all norsk natur, og således bidra til å nå nasjonale og globale mål om bevaring av naturmangfold.

Økologisk tilstand for vannforekomster

Klassifisering av miljøtilstand
Illustasjonen som viser inndeling av økologisk tilstand i fem klasser for en vannforekomst, med fisk som kvalitetselement, etter prinsippene som følger med EUs vanndirektiv. Kjemisk tilstand henspeiler på konsentrasjon av et utvalg miljøgifter, som sammen med økologisk tilstand indikerer om miljøforbedrende tiltak trengs for å nå definerte miljømål.
Klassifisering av miljøtilstand
Miljødirektoratet/www.vannportalen.no.

For vassdrag og kystvann er det juridisk forpliktelser gjennom EUs vanndirektiv knyttet til systemet for klassifisering av økologisk tilstand eller potensial. Et sett av biologiske og abiotiske indikatorer som er sensitive mot vesentlige påvirkninger i vannforekomster, som er målet på den økologiske tilstanden.

Grensen mellom god og moderat økologisk tilstand har fått mest fokus, da den regnes som en grense på bærekraftig bruk av vannressurser. Denne klassegrensen er også gjenstand for såkalt interkalibrering, der landene må sikre sammenlignbar vurdering av overvåking av økologisk tilstanden i vannforekomster. Egne prinsipper gjelder for klassifisering av de økologiske forholdene i menneskeskapte vannforekomster. For slike sterkt modifiserte vannforekomster vurderes det økologiske potensialet, der bruk av avbøtende tiltak er sentralt.

Økologisk tilstand for omlag 30 000 vannforekomster er vurdert med varierende datagrunnlag i Norge, basert på egne veiledere utarbeidet av offentlige myndigheter.

Fagsystem for god økologisk tilstand

Hva er god tilstand?
Illustrasjonen eksemplifiserer de økologiske forholdene som følger av ulik menneskelig påvirkning på en vannforekomst.
Hva er god tilstand?
Miljødirektoratet / vannportalen.no.

I Naturmangfoldloven finnes egne bestemmelser knyttet til økologisk tilstand. En egen kvalitetsnorm for laks ble vedtatt under Naturmangfoldloven i 2013. Kvalitetsnormen er en standard som alle laksebestander bør nå. Villaks er den første arten som har et eget klassifiseringssystem med tilhørende effekt-indikatorer som mål på menneskeskapte påvirkninger.

I 2017 ferdigstilte et ekspertråd forslag til fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Rådet besto av personlig oppnevnte forskere med særskilt kompetanse om tilstand og utvikling i norske økosystemer. De identifisert sju sentrale egenskaper som karakteriserer økosystemer i god økologisk tilstand. Bedre utnyttelse av fjernmålte data fra satellitt (bl.a. Copernicus) og fly (LIDAR eller omløpsfotografering) fremheves som egnede grunnlagsdata for å videreutvikle fagsystemene framover.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg