Æresoppreisning, gjeninnsettelse i fradømte rettigheter. I 1883 ble det åpnet adgang til å oppheve de innskrenkninger i en domfelts borgerlige rettigheter som fulgte av en straffedom (rehabilitasjon). Bortfalt 1953, da adgangen til å idømme rettighetstap ble innskrenket i vesentlig grad.