årsregnskap

Artikkelstart

Årsregnskap er en redigert oversikt over resultatet av virksomhet den regnskapspliktige har drevet i et regnskapsår og balansen, det vil si den økonomiske stillingen ved utløpet av regnskapsåret.

Detaljerte bestemmelser om årsregnskap finnes i regnskapsloven av 17. juli 1998. Bestemmelsene omfatter både oppstillingsplan og en rekke detaljer om spesifikasjoner, vurdering av eiendeler og informative noter for nærmere forklaring av regnskapstall. Loven skiller mellom kravene til store og små foretak.

For en rekke av de postene som inngår i resultatregnskapet eller balansen, skal det i noter gis spesifikasjoner og/eller tilleggsopplysninger som redegjør for hvordan beløpet er fremkommet, hvilken vurdering som ligger til grunn for verdifastsettelsen og så videre.

Hvis et aksjeselskap er morselskap i et konsern, skal konsernresultatregnskap og konsernbalanse fremlegges samtidig med morselskapets eget årsregnskap.

Konsernets resultatregnskap skal særskilt vise konsernets resultat etter fradrag for interngevinster og utbytte som er utdelt mellom selskapene.

Konsernbalansen skal særskilt vise konsernets egenkapital etter fradrag for gjensidig aksjebesittelse og for aksjer i datterselskap som ikke eies av et konsernselskap.

Oppstillingsplan

Oppstillingsplan etter regnskapsloven av 17. juli 1998

RESULTATREGNSKAP
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Varekostnad
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad
Driftsresultat
Inntekt på investering i datterselskap
Inntekt på investering i annet foretak i samme konsern
Inntekt på investering i tilknyttet selskap
Renteinntekt fra foretak i samme konsern
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler
Rentekostnad til foretak i samme konsern
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat
Ordinært resultat
Ekstraordinær inntekt
Ekstraordinær kostnad
Skattekostnad på ekstraordinært resultat
Årsresultat
Postene kan slås sammen for å få et mer oversiktlig årsregnskap.
BALANSE
Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Omløpsmidler
Varer
Fordringer
Investeringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg