Østensjøvannet

Østensjøvannet sett fra Bøler. Abildsø og Ryen i bakgrunnen.
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Artikkelstart

Østensjøvannet er en innsjø i Oslo, i Østensjø bydel. Vannet og deler av området rundt er vernet som naturreservat og lokal miljøpark.

Selve vannet er en næringsrik innsjø med areal på 0,3 km2. Innsjøen og området rundt har et stort artsmangfold og er et populært turområde. Ved sørenden finnes et parkmessig behandlet område, og avløp til Østensjøbekken ligger i nordenden og renner videre til Alna.

Østensjøvannet naturreservat ble opprettet 2. oktober 1992. Østensjøområdets miljøpark ble vedtatt av bystyret i 2002, og omfatter også landskapet omkring vannet og våtmarka.

Landskap

Berggrunnen i området består av grunnfjell med gneis og innslag av rikere, mørke bergarter som amfibolitt. Tykke lag av løsmasser fra siste istid har gitt grunnlag for variert vegetasjon, stort biologisk mangfold og et historisk tidlig jordbruk. Kulturlandskapet har spor etter dette 4000 år bakover i tid. Kulturhistorien er rik, med funn av steinalderøkser og gravhauger og gårder fra jernalderen. Oldtidsveien ligger på østsiden av vannet og plankeveien gikk over vannet vintertids.

En konsekvens av den store variasjon av naturtyper er at det er registrert 145 forskjellige rødlistearter i miljøparken. I øst finnes en av de nordligste utpostene for lindeskog på Østlandet, en lokalitet som er en flere tusen år gammel restforekomst fra varmetiden og representerer en del av urnaturen i Oslo.

Plantelivet rundt vannet

I 2019 finnes rundt 440 plantearter, blant annet de rødlistede kjempestarr og vasstelg. På Abildsø gårds tørrbakker finnes varmekrevende arter som strandløk og vårveronika, som begge er svært sjeldne utenfor områdene rundt Oslofjorden. I Oppsalskrenten vokser arter som blodstorkenebb, bakketimian, loddnebregne og engnellik. En rekke sjeldne arter av sopp, lav og mose finnes også, blant annet skarlagenskjermsopp som ellers bare er funnet to steder i Norge.

Fuglelivet ved vannet

Reservatet er en svært viktig beite- og rasteplass for mange fuglearter under trekker om våren og høsten. Østesjøvannet er dessuten et av de viktgste hekkeområdene for vannfugler i Oslo og Akershus. Totalt hekker mellom 40 og 50 arter her hvert år, blant annet de rødlistede toppdykker, hettemåke og sivhøne. Det er observert over 223 fuglearter, av dem er 58 rødlistede. Åkerrikse, knekkand, hubro og svarthalespove er truete arter som har vært observert de senere årene. Spesielle arter som lomvi, grønlandsmåke og amursvale dukker tidvis opp.

Insekter og annet dyreliv

Ingen andre steder i Norge er det påvist flere arter av blomsterfluene enn ved Østensjøvannet; i alt 63 arter er påvist. Slåttenga på vestsiden av vannet er den eneste kjente norske lokaliteten for nordisk glansblomsterflue. Totalt er mer enn 2000 insektarter påvist, og forskere finner stadig nye arter. Av amfibier er de rødlistede spissnutefrosk og små- og storsalamander funnet, i tillegg til de vanligere buttsnutefrosk og padde. Også de fleste norske flaggermusartene finnes her. Bunnfaunaen i vannet er rik og bunndyrtettheten ligger i Europatoppen. Hele 12 ferkvannssneglearter har tilhold.

Om navnet, se Østensjø.

Kart

Østensjøvannet
Av /Statens kartverk.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg