Økonomi og næringsliv i Slovakia

Økonomisk aktivitet.

Av /Store norske leksikon ※.

Stålverk i Košice, øst i landet. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Slovakia har en åpen økonomi som i stor grad drives av eksport av biler og elektronisk utstyr.

Slovakia som en del av Tsjekkoslovakia

Fram til 1948 var store deler av den slovakiske delen av Tsjekkoslovakia preget av jordbruk, selv om det også fantes en rekke mindre og mellomstore industribedrifter i byene. I de påfølgende årtier gjennomførte det kommunistiske regimet en storstilt industrialisering av landet. Man plasserte nokså ensidig råvareproduksjon i den slovakiske delen, mens de tsjekkiske områdene beholdt mesteparten av foredlingen til ferdige produkter. Denne manglende likevekten mellom de to delstatsrepublikkene var en av de viktigste medvirkende årsakene til at Tsjekkoslovakia ble delt i to uavhengige land i 1993.

Slovakia som uavhengig stat

Som ny uavhengig stat hadde Slovakia et vanskelig utgangspunkt. I periodene under statsminister Vladimír Mečiar (1993–1994 og 1994–1998) oppnådde landet riktignok en merkbar økonomisk vekst, men Mečiar-regjeringens overgang til markedsøkonomi var halvhjertet og lite framtidsorientert. Bedrifter ble ofte privatisert av ukyndige og korrupte kjøpere som enten ikke klarte å styre dem eller som solgte dem billig videre, ofte til utenlandske eiere. Samtidig var seriøse utenlandske selskaper nølende med å investere i Slovakia, siden den politiske situasjonen i landet ble betraktet som ustabil.

Den høyreorienterte regjeringen under Mikuláš Dzurinda som kom til makten i 1998, satte i gang reformer i retning av mer liberal markedsøkonomi. Forholdene ble mer oversiktlige, noe som gjorde landet mer attraktivt for utenlandske investorer. Også tidligere statlige bedrifter, særlig banker og bedrifter i energisektoren, kom nokså raskt i utenlandske hender. Dette ført til at landet opplevde en mer dynamisk økonomisk vekst, men samtidig økte avstanden mellom fattig og rik, og den sosiale situasjonen ble forverret for relativt store deler av befolkningen. Arbeidsledigheten steg og var i januar 2001 på 19,79 prosent. Siden 2013 har arbeidsledigheten vært jevnt synkende; fra vel 14 prosent til 5,7 prosent i 2018.

Allerede i 2000 var utenlandske investeringer i slovakisk næringsliv større enn i de forrige sju årene til sammen. Bruttonasjonalproduktet (BNP) økte med 1,2 prosent årlig i perioden 1990–2003. I 2003 var økningen på 4,5 prosent. Sammen med ni andre land ble Slovakia medlem av EU 1. mai 2004. Siden da og fram til 2018 har landets samlete økonomiske vekst vært på cirka 60 prosent. BNP per innbygger utgjør cirka 80 prosent av gjennomsnittet i EU-landene (2018).

Jordbruk

Det kollektiviserte landbruket var et av de få næringsområder som fungerte noenlunde bra under kommuniststyret i Slovakia. Det var derfor først ingen stor begeistring for privatiseringspolitikken som startet i 1990 og som ble gjennomført i løpet av kort tid.

Jordbruksarealet dekker 49,7 prosent av Slovakia. Jord- og skogbrukets bidrag til BNP er 3,8 prosent og 3,9 prosent av den yrkesaktive befolkningen er sysselsatt i disse primærnæringene (2017). Ifølge Eurostats statistikk var det 24 460 gårdsbruk i 2010. Den gjennomsnittlige størrelsen på gårdsbrukene var 77,5 hektar i 2010 mot 50,2 hektar i 2000.

På de fruktbare slettene i sørvest og sørøst dyrker man blant annet hvete og andre kornsorter, mais, solsikke og tobakk. På åser over mesteparten av det sørlige Slovakia er det vingårder. På markene i fjellområdene dyrkes det først og fremst poteter, havre og lin. Frukt og grønnsaker dyrkes stort sett over hele landet.

Av husdyr er storfe og svin de viktigste. I fjellene i det sentrale og nordlige Slovakia er det lange tradisjoner med sauedrift som ikke bare gir ull og kjøtt, men også melk til produksjon av noen spesielle slovakiske saueoster. Også oppdrett av fjærfe er viktig. Det drives også jakt, særlig på småvilt og fugl.

Skogbruk

40,2 prosent av landets areal er dekket av skog. Staten eier 41 prosent av skogene. I 2017 ble det produsert 8 995 000 kubikkmeter trevirke, som i hovedsak ble brukt til industrielle formål. Papirindustrien er relativt stor sammenlignet med flere andre land i Sentral-Europa. Det produseres årlig cirka en million tonn papir, hvorav mesteparten eksporteres.

Fiske

Fangst av fisk i elver og kanaler, samt i naturlige og kunstige innsjøer har lange tradisjoner i Slovakia. I kommunisttiden ble imidlertid mange elver sterkt forurenset, hvilket førte til en reduksjon av fiskebestanden. Etter omveltningen i 1989 er situasjonen gradvis blitt bedre. I flere innsjøer drives fiskeoppdrett, hovedsakelig av ørret og karpe. Produksjonen utgjør vel 1000 tonn per år. Fiskerinæringens samlete bidrag til landets BNP er ubetydelig (0,002 prosent).

Bergverk

Slovakias brunkull- og lignittgruver er hovedsakelig konsentrert rundt Prievidza i landets sentrale del og i Vel'ký Krtíš. I fjellene lenger øst utvinnes det metallmalm, særlig jern, sink, kobber, bly, magnesitt, uran og kvikksølv. Ved Gbely i vest er det forekomster av råolje og naturgass, som imidlertid dekker bare en beskjeden del av landets samlete behov. Byggeindustrien har viktige ressurser i den hjemlige utvinningen av blant annet kalkstein, grus og mursteinsleire.

Energi

57,6 prosent av landets kraftproduksjon kom i 2016 fra de fire kjernekraftverkene i Bohunice og Mochovce. Vannkraft og kullkraftverk stod for henholdsvis 16,2 og 11,8 prosent. Når det gjelder råvarer til energiproduksjon, er Slovakia sterkt avhengig av utlandet. Dette gjelder særlig import av råolje og gass fra Russland.

Industri

Industrien, inklusiv byggebransjen, energisektoren og gruvedriften bidro med 35 prosent av BNP i 2017, da industriproduksjonen økte med 2,2 prosent i forhold til 2016. I 2017 var 22,7 prosent av den yrkesaktive befolkningen sysselsatt i industrien. Etter Slovakias medlemskap i EU i 2004 har landets industrisektor vært i sterk vekst. Målt etter de enkelte industrisektorenes samlete inntekt er de fem viktigste sektorene som følger: engineering 28 prosent, kraftindustri 18 prosent, kjemisk industri 13 prosent, bergverksindustri 9 prosent og matvareindustri 9 prosent.

Slovakia er Europas sjuende største produsent av motorvogner og verdens største produsent av motorvogner, regnet etter antall innbyggere. I 2017 ble det produsert i alt 1 040 000 biler. Cirka 200 000 personer er direkte eller indirekte sysselsatt i bilproduksjonen, som står for 43 prosent av landets samlete industriproduksjon. Nedenfor følger en oversikt over de bilprosenter som er etablert i Slovakia, hvor de har produksjon og når produksjonen startet.

Oljeraffineriet Slovnaft i Bratislava raffinerer årlig mellom 5,5 og 6 millioner tonn råolje. Jernverket US Steel i Košice er den største integrerte stålprodusent i Sentral-Europa. I Žiar nad Hronom er det store aluminiumverket Slovalco (tidligere ZNSP), hvor Hydro har 55,3 prosent av aksjekapitalen.

Slovakia produserer også togvogner, skip, kjøle- og fryseskap og radioapparater. Trevirke-, papir- og tekstilindustrien er viktig, og den kjemiske industrien produserer blant annet gummi, plastmaterialer, kunstgjødsel, byggematerialer, kosmetikk og medikamenter. Konfeksjons- og skotøyindustrien har også lange tradisjoner. Næringsmiddelindustrien omfatter blant annet sukkerraffinerier, som bearbeider landets egenproduserte sukkerbeter. Slovakia har også møller, meierier, samt fremstilling av mineralvann, spritvarer, vin og øl. Flere slovakiske ølsorter har gjort seg bemerket også internasjonalt.

Turisme

Det er betydelige muligheter for både sommer- og vinterturisme i Slovakia. De slovakiske fjellene, ikke minst Tatra- og Fatrafjellene, har ypperlig skiterreng. Sommerturister finner mange oppmerkede stier av varierende karakter. Slovakiske elver, innsjøer og en del kunstige dammer brukes til bading og annen vannsport. Bratislava, Košice og en rekke andre byer byr på verdifull historisk arkitektur, museer og andre kulturattraksjoner. Landet har mange borger og slott fra middelalderen og fra senere tidsperioder. Slovakia har også flere attraktive kurbadsteder med naturlig termalvann som brukes både av pasienter og andre badegjester. De viktigste kurbadstedene er Piešt'any, Trenčianske Teplice, Sliač, Bojnice og Bardejov.

Særlig etter at landet ble selvstendig satset myndighetene på turistnæringen, men til å begynne med var det problemer med dårlig utviklet tjenestesektor og svak markedsføring. Tilstrømningen av utenlandske turister har økt fra siste del av 1990-årene. Denne utviklingen har fortsatt etter landets medlemskap i EU i 2004. Antall turister økte fra 3,5 millioner i 2006 til 5,5 millioner i 2018. Direkte og indirekte sysselsatte denne næringen i 2016 cirka 150 000 personer. Det er ventet at dette antallet vil øke til cirka 160 000 i 2027.

Utenrikshandel

Etter at Slovakia ble medlem av EU og en del av EØS i 2004 er landets økonomi blitt meget åpen og utenrikshandelen stadig viktigere for den økonomiske veksten.

I 2017 utgjorde den samlede eksporten 80,8 milliarder amerikanske dollar, mens importen var på 80,7 milliarder amerikanske dollar. Slovakia hadde med det et overskudd på handelsbalansen på 100 millioner amerikanske dollar. De tre viktigste eksportproduktene er motorvogner, elektrisk maskineri/utstyr og elektronisk utstyr, herunder datamaskiner. De tre viktigste importproduktene er motorvogndeler, råolje og gass.

I 2017 var Slovakias fem viktigste eksportmarkeder som følger: Tyskland 20,9 prosent, Tsjekkia 11,6 prosent, Polen 7,7 prosent, Frankrike 6,13prosent og Italia 6,1 prosent. De fem viktigste markedene for slovakisk import var: Tyskland 19,1 prosent, Tsjekkia 16,3 prosent, Østerrike 10,3 prosent, Polen 6,5 prosent og Ungarn 6,4 prosent.

Samferdsel

Slovakias jernbanenett er på 3626 kilometer. Det samlete veinettet utgjør 56 926 kilometer, hvorav 464 kilometer er motorveier. Landet har 35 flyplasser, hvorav to er større internasjonale flyplasser (Bratislava og Kočice) og seks er mindre internasjonale flyplasser (Piešťany, Sliač, Žilina, Poprad-Tatry, Prievidza, Nitra og Janíkovce). Donau og noen kanaler benyttes til både passasjertrafikk og lasteskipstrafikk, først og fremst til internasjonale forbindelser. Lengden av farbare vannstrekninger i Slovakia er 172 kilometer, derav 38 kilometer kanaler. Gitt landets sentrale plassering på det europeiske kontinentet er Slovakia et viktig transittland.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg