Økonomi og næringsliv i Republikken Kongo

Artikkelstart

Republikken Kongos økonomi har gjennomgått store endringer siden selvstendigheten i 1960, da landet begynte å utvinne olje. Særlig fra 1980-årene har dette medført store inntekter, men også betydelig usikkerhet, på grunn av de store svingningene i prisen på verdensmarkedet. Samtidig som jordbrukets betydning har sunket, har Kongo dermed gjort seg sterkt avhengig av oljeinntektene, og dermed prisen på de internasjonale markedene. Samtidig med utviklingen av olje- og servicesektoren har Kongo hatt en større grad av urbanisering enn de fleste afrikanske land, med lavere sysselsetting i og produksjon fra jordbruket som følge. Kongo har store skogsområder, og tømmer var den viktigste eksportartikkelen til 1973; da petroleum overtok posisjonen.

Takket være oljeinntektene var Kongo lenge et av de økonomisk bedrestilte landene i tropisk Afrika, men en borgerkrig i 1990-årene påførte landet store ødeleggelser, særlig i Brazzaville og på infrastrukturen, men krigen rammet i liten grad den vitale oljesektoren. Som følge av krigen har Kongo, som normalt har hatt overskudd på handelsbalansen, opparbeidet en betydelig utenlandsgjeld, men har mottatt særlige lån og kreditter fra Det internasjonale valutafondet. Til tross for de store statsinntektene, bidro fall i oljeprisen i 1980-årene og slutten av 1990-årene, samt borgerkrigen i andre halvdel av 1990-årene til store sosiale problemer, hvor cirka 70 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. I 1980-årene ble Kongo rangert som et middelinntektsland.

Kongo har siden selvstendigheten gjennomgått store politiske og ideologiske endringer, som også har influert på den økonomiske utviklingen. Fra sterk statlig deltakelse i økonomisk virksomhet i 1960-årene, ble økt deltakelse fra privat sektor oppmuntret fra slutten av 1970-årene, som særlig oljesektoren nøt godt av. En omfattende økonomisk restrukturering fant sted i 1994 som følge av en 50 prosent devaluering av valutaen CFA-franc, knyttet til den franske franc. Privatisering av statlige foretak var del av denne politikken, men restruktureringsprogrammene stanset opp som følge av borgerkrigen som brøt ut i 1997.

Med Kongos geografiske plassering i Sentral-Afrika, og Brazzavilles tidligere posisjon som hovedstad i Fransk Ekvatorial-Afrika, er landet også et transportknutepunkt med mye transitthandel, særlig til og fra Sentralafrikanske republikk og Tsjad. Ødeleggelse av infrastruktur under krigen rammet også denne sektoren. Petroleumssektoren står normalt for vel halvparten av bruttonasjonalinntekt (BNI), varierende med prisen på råolje. Vel en tredel av befolkningen er sysselsatt i jordbruket, som imidlertid bare i liten grad bidrar til BNI.

Jordbruk

Jordbrukets betydning for Republikken Kongos økonomi har sunket betraktelig etter hvert som petroleumseksporten tok til i 1970-årene, og etter de senere årenes raske urbanisering. Det har heller ikke vært ført en politikk som har fremmet jordbruk og matproduksjon. Bare 2 prosent av landets areal er oppdyrket, og av det dyrkede areal opptas cirka en fjerdedel av plantasjer og statsfarmer, hvor det dyrkes mindre kvanta kaffe, kakao, jordnøtter, tobakk, sukkerrør og oljepalmer.

Eksporten av jordbruksprodukter er imidlertid minimal, og Kongo er på langt nær selvforsynt med matvarer. Sukkerrør og tobakk har tradisjonelt vært de viktigste eksportprodukter fra jordbruket; mindre kvanta kakao, kaffe og palmeolje eksporteres også. Myndighetene kunngjorde i 2003 en tiårsplan for å redusere avhengigheten av matimport, hvor gjenoppbygging av markedsmuligheter og adgang til innsatsvarer på landsbygda, som ble ødelagt under krigen, står sentralt. Husdyrholdet begrenses av tsetseflua. Den viktigste matgrøden er kassava.

Om lag 55 prosent av Kongos landareal er dekket av skog, og representerer fortsatt et betydelig økonomisk potensial, selv om utilgjengelighet og mangelfull infrastruktur begrenser mulighetene for avvirkning – hvilket også bidrar til å bevare skogene, som er del av det største gjenværende tropiske skogsområdet i Afrika, og verdens nest største regnskog. Lederne i ti land i Kongobassenget inngikk i 2005 en avtale i Brazzaville, for å beskytte dette skogsområdet.

Skogbruket er av transportmessige årsaker konsentrert til den sørlige del av landet. Sektoren var til midten av 1970-årene landets viktigste inntektskilde, og stod for rundt 60 prosent av eksportinntektene; petroleum overtok deretter posisjonen. En tredjedel av skogen består av drivverdige forekomster av limba, okoumé og sapele, som til størstedelen eksporteres som rundtømmer. Kongo er verdens største eksportør av limba, og den nest største av okumé. Siden 1979 er det plantet eukalyptus på flere plantasjer; også eukalyptus eksporteres. Eksporten av tømmer økte betydelig i 1990-årene, men også denne virksomheten ble sterkt rammet av borgerkrigen.

Det drives fiske i alle de større elvene, og farvannet utenfor kysten – som avkjøles av Benguelastrømmen – har rike fiskebanker.

Bergverk, energi

Kongo har forekomster av flere mineraler, men utvinningen er begrenset, ikke minst på grunn av dårlig tilgjengelighet. Mineraleksport utgjorde under 5 prosent av eksportverdien inntil 1970, hvoretter verdien av råoljeeksporten økte sterkt. I midten av 1980-årene stod mineraleksporten for cirka 90 prosent av samlede eksportinntekter, mesteparten fra olje. Olje ble først påvist på land ved Pointe-Indienne i 1957, og utvinningen der startet i 1960. Offshore-felter ble satt i produksjon i 1970-årene, og produksjonen var på 340 000 fat per dag i 2018. Med antatte reserver på 1,6 milliarder fat (2018) er Kongo den femte største oljeprodusenten i Afrika sør for Sahara. Nkossa er landets største felt, med reserver på cirka 500 000 fat.

Kongo har også betydelige reserver av naturgass; i all hovedsak knyttet til oljeforekomstene og er anslått til 90,6 milliarder kubikkmeter (2018). Viktig operatørselskap er særlig det franske Elf (senere fusjonert med Total og Fina), gjennom datterselskapet Elf-Congo, sammen med det statlige Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC). Italienske, amerikanske og sørafrikanske interesser er også involvert i oljeutvinningen.

Det utvinnes dessuten bly, sink, kobber, diamanter og gull i mindre mengder. Forekomster av bauxitt, fosfat, jernmalm, tinn, titan, uran og mangan er påvist. Det er inngått avtale med nabolandet Gabon om felles utnytting av jernmalmleiene, som vil kreve betydelige investeringer. Kongo har også store forekomster av pottaske (kalsiumkarbonat).

Kongo har et samlet vannkraftpotensial beregnet til cirka 3900 megawatt (MW). I 2017 var bare 213 MW av dette bygd ut, fordelt på tre vannkraftverk. Landets største vannkraftverk, Imobulou, ligger ved Lefini-elven, sentralt i landet. Kraftverket kom i drift i 2011 og har en installert ytelse på 120 MW. I tillegg yter kraftverkene Moukoukoulou 74 MW og Djoué 19 MW. Det pågår for tiden en forstudie med tanke på å gjennomføre det store Sounda Gorge-prosjektet, som vil kunne gi en ny produksjonskapasitet på mellom 600 og 1200 MW.

Industri

Kongo har en liten, men forholdsvis velutviklet industri, som imidlertid også ble rammet av borgerkrigen i 1990-årene. Den viktigste industrivirksomheten er knyttet til oljesektoren, og et oljeraffineri i Pointe-Noire ble satt i drift 1976, med produksjon av blant annet fyringsoljer, parafin og bensin. For øvrig er industrien knyttet til bearbeiding av jordbruksvarer samt produksjon av forbruksvarer. Et lite lokalt marked samt avhengighet av utenlandske investeringer er begrensende faktorer for industriutviklingen.

Mesteparten av industrien er lokalisert til Brazzaville, Pointe-Noire, Kayes, Loubomo og Niari-daleni. En sementfabrikk ble etablert i Loutété i 1968, hvor det norsk-svenske (senere tyske) Scancem-selskapet kjøpte seg inn i statsselskapet Cimcongo i 1987, men avviklet produksjonen under borgerkrigen. Kinesiske interesser gikk etter krigen inn i et felles selskap med Kongos myndigheter med tanke på å starte produksjonen på ny. Scancem gikk i 1999 på ny inn i Kongo, og moderniserte i 2002 sementterminalen i Pointe-Noire.

Utenrikshandel

Eksport av olje gav særlig fra begynnelsen av 1980-årene Kongo betydelige overskudd i handelen med utlandet, selv om inntektene har variert i takt med prissvingninger på verdensmarkedet. Borgerkrigen i andre halvdel av 1990-årene forårsaket store materielle ødeleggelser, og både kostnadene forbundet med tapte inntekter under krigen og gjenoppbygging etter den har bidratt til en betydelig utenlandsgjeld. På grunn av sine betydelige valutainntekter mottar ikke Kongo stor utviklingshjelp.

Bortsett fra olje, som normalt svarer for cirka 90 prosent av eksportinntektene, utføres betydelige kvanta tømmer. Det er videre stor transitthandel med smuglede diamanter fra nabolandet DR Kongo (tidligere Zaïre). Importen består ikke minst av matvarer og innsatsvarer til industri og gruvedrift. Viktigste handelspartnere er Frankrike, Kina, USA og Italia.

Samferdsel

Hovedstammen i landets transportsystem er jernbanen Congo-Océan mellom Brazzaville og Pointe-Noire (515 kilometer), som eies av staten. En privat sidebane til M'Binda nyttes til transport av mangan fra Gabon. Landets veinett er svakt utbygd – utenom de større byene finnes få veier med fast dekke; store deler av landet, særlig i nord, er uten veiforbindelse. Veibygging i disse delene av landet er kostbare, og er i konflikt med miljøhensyn. I 2017 hadde Kongo cirka 23 324 kilometer vei, hvorav bare cirka 7 prosent med fast dekke. Dårlig infrastruktur er en hovedårsak til mangelfull utvikling i store deler av landet. Elven Kongo og de seilbare delene av sideelvene Oubangi og Sanga, er viktige samferdselsårer ikke bare for Kongo, men også for Sentralafrikanske republikk.

Den innenlandske luftfarten er forholdsvis beskjeden; internasjonale lufthavner finnes ved Brazzaville (Maya-Maya) og Pointe-Noire. Pointe-Noire er landets viktigste havneby, med dypvannshavn, og betjener også flere av nabolandene, blant annet Gabon, Tsjad og Sentralafrikanske republikk. Havnen i Brazzaville har en betydelig transitthandel med flere sentralafrikanske stater.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg