økonomisk kart, mineraler og energi

Mineraler og energi

Av /Store norske leksikon ※.
Japan, shinkansen

Høyhastighetstog ved en av Tokyos jernbanestasjoner. Siden 1964 har et høyhastighetsnett, Shinkansen, trafikkert mellom de store byene på Hokkaido. Senere er det utvidet til å omfatte øya Kyushu. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Japan (Industri) (roboter i Mazda-bilfabrikk)

Industriroboter i en Mazda-bilfabrikk. Japan har etter andre verdenskrig utviklet seg til å bli en av verdens industrigiganter. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Japan (Industri) (reklame)

Japan har lenge vært langt fremme i sin produksjon og utnyttelse av elektriske og elektroniske produkter. Her er TV-apparater tatt i bruk på en uvanlig måte, montert på hjelm i reklameøyemed. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Japan har etter andre verdenskrig utviklet seg til et av verdens ledende industriland, blant annet på grunn av en kontinuerlig teknologisk og bedriftsmessig fornyelse, enorme investeringer i utstyr og anlegg og høyt utdannet arbeidskraft.

Med et bruttonasjonalprodukt (BNP) på over 5443 milliarder USD (2017) og en nasjonalinntekt (BNI) på 3969 milliarder er Japan verdens fjerde største økonomi, etter Kina, USA og India. I 2017 hadde Japan en BNP per innbygger på 42 900 USD.

En grunnleggende drivkraft bak Japans økonomiske vekst har vært den japanske arbeidskraften, som er kjent for å vise sterk entusiasme og energi overfor arbeidet. Japanske bedrifter satser mye på å bygge opp de ansattes moral og produktivitet. Lederne for japanske storkonserner oppmuntrer gjerne sine arbeidere til å tenke på firmaet som en sammensveiset enhet, nesten som en familie. Større bedrifter tilbyr ofte sine arbeidere jobb på livstid, boligbygging i firmaets regi, pensjonsordninger og forfremmelse etter ansiennitet. Statens kontroll over næringslivet er forholdsvis liten, men myndighetene har brukt pengepolitikken til å kontrollere graden av økonomisk ekspansjon og dessuten utarbeidet svært virkningsfulle økonomiske planer.

Historisk utvikling

Det har vært en voldsom økonomisk vekst i Japan etter 1945 til tross for at en stor andel av landets fabrikker lå i ruiner etter krigen, og til tross for at landet er svært fattig på råvarer.

Koreakrigen (1950–1953) spilte en viktig rolle for Japans økonomiske utvikling. Japan fikk mange hundre millioner dollar i fremmed valuta som betaling for japanskbygde lastebiler og annet tungt utstyr, i tillegg til innkvartering og tjenesteyting for FN-troppene som bemannet forsyningsbaser i Japan. Som et resultat av dette kom japansk industri raskt til hektene igjen etter nederlaget i 1945.

Etter Koreakrigen iverksatte den japanske regjeringen en effektiv femårsplan for økonomisk vekst, som innebar tollbeskyttelse og subsidier for nøkkelindustriene. Med regjeringens hjelp ble det dannet nye stål-, skipsbyggings- og industrikomplekser. Nye og effektive fabrikker vokste frem.

Japan reinvesterte store deler av sitt brutto nasjonalprodukt (BNP), 32 prosent årlig i perioden 1956–1960, i modernisering av gammel industri og kapital til ny. Landets bilproduksjon økte raskt, fra 100 000 kjøretøyer i 1960 til to millioner i 1970, og de passerte ti millioner i 2002. I begynnelsen av 1970-årene ble Japan verdens nest største bilprodusent, etter Vest-Tyskland. Samtidig innhentet den japanske lettindustrien sveitserne når det gjaldt produksjon av ur, og tyskerne når det gjaldt kameraer, linser og annet optisk utstyr.

Siden 1970-årene har det vært satset på energibesparende, kunnskapsorientert industri, men landet har likevel fortsatt stor produksjon av stål, maskiner, elektrisk utstyr og kjemikalier. Japanerne har en stor del av verdensmarkedet for forbrukerelektronikk, men en økende del av produksjonen er etter hvert flyttet til lavkostland.

Til tross for lavkonjunktur fra omkring 1990 antas veksten i økonomien siden andre verdenskrig å ha vært større enn i noe annet industriland.

Japansk næringsliv fra 1990-årene

Særlig siden omkring 1990 har servicenæringenes andel av BNP vært i markant vekst. I 2017 svarte de for 68,7 prosent, mens landbruk og industri minket til 31 prosent. Enkelte økonomer betraktet dette som tegn på at landet er på vei inn i en postindustriell æra.

Under lavkonjunkturen fra cirka 1990 later det til at den tradisjonelle bedriftskulturen med svært nære bånd mellom ansatt og bedrift, er blitt svekket. Flere av industrigigantene har gjennomført masseoppsigelser. Arbeidsuken ble gradvis kortet ned fra 48 timer i 1980-årene til 40 timer i 1994, da 5-dagersuken ble innført. På tross av dette er det likevel svært vanlig og forventet at arbeidere sitter igjen og jobber langt utover vanlig arbeidstid.

Japanerne måtte i 1990-årene slite med ettervirkningene av 1980-årenes spekulasjonsbaserte «bobleøkonomi». I perioden 1990–2003 falt eiendomsprisene med cirka 70 prosent og aksjekursene med nesten 80 prosent. En vedvarende krise i bankvesenet førte til kreditt-tørke for næringslivet. Japan er det eneste større industriland som siden 1945 har måttet kjempe mot et lammende deflasjonspress, særlig i perioden 1998–2003.

Næringslivet domineres av de kombinerte industri- og handelskonglomeratene (keiretsu) som består av handels-, service- og industriselskaper som er knyttet sammen i allianser og krysseierskap. Blant de mest kjente keiretsu er Mitsubishi, Mitsui og Sumitomo.

Den eksportorienterte japanske industrien har på grunn av sviktende omsetning også på hjemmemarkedet slitt med overkapasitet etter altfor store investeringer i 1980-årene. Fra rundt 1990 gikk Japan inn i en periode med langvarig økonomisk stagnasjon. Skiftende regjeringer forsøkte uten særlig hell å løse problemene med skattekutt og store utviklingsprogrammer for infrastruktur. Veksten på årsbasis lå rundt beskjedne en prosent.

Japan hadde i årtier en arbeidsløshet som var markant lavere enn i Vestens industriland, men i 2002 nådde den et nytt japansk rekordnivå, med 5,5 prosent, men i de senere år har arbeidsløsheten blitt mindre igjen, med 2,3 prosent i 2019. Sterkere yen-valuta har skapt problemer for japansk eksport, idet japanske varer er blitt dyrere i utlandet. En måte å takle problemet på, har vært å kjøpe opp utenlandske selskaper og flytte ut hjemlig produksjon ved å etablere produksjonsbedrifter i EU-landene, USA og Asia, siden cirka 1995 med særlig vekt på Kina. Et eksempel er bilindustrien, der tallet på japanske biler produsert i utlandet steg sterkt utover i 1990-årene.

Japan har en av verdens største valutareserver, noe som har gjort landet i stand til å bli en av verdens største långiver. På den annen side har den japanske stat den største innenlandske gjeldsbyrden av alle større makter – 237 prosent av BNP (2017).

Da Shinzō Abe i 2012 ble statsminister innførte han flere tiltak (populært kalt Abenomics) for å få liv i økonomien igjen etter to tiår med økonomisk stagnasjon. Noen av virkemidlene var å senke rentene og gjøre det lettere å få lån, øke offentlig pengebruk og inngå nye internasjonale handelsavtaler. Momsen ble økt fra 8 til 10 prosent i 2019. Japan inngikk handelsavtalen Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership i desember 2018 og Japan-EU Economic Partnership Agreement med EU i februar 2019. Ifølge japanske myndigheters offisielle hjemmesider har Abenomics ført til høyere BNP, lavere arbeidsløshet, flere kvinner i arbeid og høyere skatteinntekter. En stor utfordring for Japans økonomi fremover er den lave fødselsraten (1,43% per kvinne, CIA, 2020) og en stadig voksende aldrende befolkning.

Jordbruk

Japan, rismarker

Bondehus (gasshoi) med rismarker i en Shirakawa-landsby. Disse særpregede husene står på UNESCOs Liste over verdens natur- og kulturarv. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Ris er Japans viktigste kornsort og dyrkes på nær halvparten av landets dyrkede areal.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Først i midten av 1960-årene opphørte jordbruket å være Japans viktigste næringsvei. Så sent som i 1955 sysselsatte jordbruket rundt 40 prosent av yrkesbefolkningen og bidrog med nesten 20 prosent til bruttonasjonalproduktet. I 2017 var landbrukets andeler sunket til henholdsvis 2,9 prosent av sysselsettingen og 1,1 prosent av BNP. Mangelen på dyrkbart land gjør at jordbruksarealene nyttes svært intensivt. Der det er mulig blir skråningene bygd opp i terrasser for å kunne gi nye arealer, og sør for den 38. breddegrad er det vanlig med to avlinger i året.

Den gjennomsnittlige bruksstørrelse er bare på 1,4 hektar dyrket jord, og ofte er jorden delt på mindre teiger som ligger spredt. Føydale eiendomsforhold overlevde frem til 1946, da en jordreform ble gjennomført etter amerikansk initiativ. Tidligere var mesteparten av jorden eid av store godseiere, mens de mange millioner småforpaktere måtte betale opptil halvparten av avlingen i avgift. Ved jordreformene ble 80 prosent av forpakterne selveiere mot en mindre betaling. Reformene har gitt økt produksjon, men de mange småbrukene har samtidig virket hemmende på mekaniseringen av det japanske jordbruket.

Selvforsyningsgraden for matvarer generelt er rundt 70 prosent, men varierer sterkt fra produkt til produkt som en følge av blant annet varierende lønnsomhetsnivå. Mens landet er selvforsynt med ris, rug, poteter, grønnsaker og egg, må blant annet hvete, mais, soyabønner, sukker, fisk og kjøttvarer importeres.

Ris er den viktigste kornsorten, dekker 45 prosent av det dyrkede areal og står for 35 prosent av jordbruksproduksjonen regnet etter verdi. Ris dyrkes over mesteparten av landet, inkludert deler av Hokkaido. Innføring av bedre rissorter som tåler frost, har medført at dyrkingen nå kan finne sted i opptil 900 meters høyde, og langt mot nord der de klimatiske forholdene tidligere virket hindrende. Overproduksjon var i slutten av 1960- og i 1970-årene et problem, og bøndene er blitt oppmuntret til å satse på andre jordbruksprodukter.

Mesteparten av Japans hvete, bygg og sitrusfrukter blir dyrket i et belte som strekker seg fra Kantosletta på Honshu til det nordlige Kyushu, og innbefatter kystlandet ved Innlandshavet. Hvete og bygg blir ofte dyrket som vintervekster på rismarkene.

Siden den annen verdenskrig har økt velstand ført til betraktelige endringer i japanernes kostvaner. Dette gir seg utslag blant annet i økt husdyrhold og kjøttproduksjon. Kjøttforbruket er likevel lavt sammenliknet med for eksempel Vest-Europa og USA. Storfeholdet er særlig utviklet på Hokkaido, der de klimatiske forholdene har favorisert utviklingen av fedriftsnæringen, mens oppdrett av svin og fjærfe foregår over hele landet. Japansk biffkjøtt (wagyu) har blitt internasjonalt anerkjent for sin høye kvalitet.

Skogbruk

Skogene i Japan dekker nærmere 70 prosent av landets areal. Mer enn to tredjedeler tilhører private skogeiere, resten er i statlig eie. I motsetning til de nordiske landene ligger mesteparten av Japans skoger i utilgjengelige fjellområder, og under en tredjedel av skogene blir kommersielt utnyttet. Hokkaido bidrar med rundt 25 prosent av den innenlandske produksjonen, og ytterligere 15 prosent kommer fra de fire nordligste prefekturene på Honshu: Aomori, Iwate, Akita og Fukushima. Til tross for landets store skoger må både trevirke og tremasse importeres.

Fiske

Japan (Fiske)

Fiskebåt i Tokyobukta. Forbruket av fisk er svært høyt i Japan, og marine produkter dekker nærmere halvparten av befolkningens proteinbehov. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Tsukiji
Fra det store fiskemarkedet i Tsukiji i Japans hovedstad Tokyo.

I etterkrigstiden har Japan utviklet en moderne fiskeindustri. Den har vært blant verdens største, men fangstmengden (5,2 millioner tonn i 2002) har vært synkende. Forbruket av fisk er svært høyt, og marine produkter dekker nærmere halvparten av befolkningens proteinbehov. De viktigste fiskeslag er sardiner, makrell, tunfisk, torsk og skalldyr. Det rike fisket skyldes først og fremst den kalde Oyashio- og den varme Kuroshiostrømmen, som flyter sammen øst for Kapp Inubo på Honshu.

Tradisjonelt har kystfiske fra små båter dominert fiskerinæringen, og fortsatt er et flertall av fiskerbefolkningen kystfiskere. De største fiskefangster gjøres imidlertid fra moderne havgående fartøyer som opererer på alle verdenshav, først og fremst Stillehavet. Etter at 200 mils grense ble innført av de fleste land fra midten av 1970-årene, har imidlertid betydningen av kyst- og offshore-fisket igjen vært økende. Oppdrett av fisk (ørret, laks), skalldyr og tang ble stadig mer omfattende. Likevel importerer Japan over 40 prosent av den fisken som konsumeres.

Til tross for internasjonale protester driver japanerne hvalfangst, både i Antarktis og nære kystfarvann. Den årlige fangsten fra 2010 til 2019 har ligget på rundt 500 hvaler. Frem til 2018 hadde Japan en avtale med Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) som gjorde at de kunne fange hval lovlig til vitenskapelige formål. Etter at avtalen opphørte i 2018, og det ikke var mulig å få til en ny avtale, valgte Japan å trekke seg fra kommisjonen for å kunne fortsette med hvalfangsten.

Bergverk

Japan har få mineralske ressurser bortsett fra kalkstein og svovel, og landets industri er i stor grad avhengig av importerte råvarer og brenselsstoffer. Kull utvinnes på Hokkaido og det nordlige Kyushu, men kvaliteten er dårlig og utvinningen går tilbake. Utvinningen av kalkstein og svovel dekker det innenlandske behovet, mens stort sett hele landets behov for bauxitt, råolje, jernmalm, kobbermalm og kull blir dekket ved import. Bergverk sto i 2003 for 0,1 prosent av BNP og beskjeftiget mindre enn 0,1 prosent av arbeidsstokken.

Energi

IAEA Fukushima
Fukushima-ulykken i 2011 førte til at mange stilte spørsmål ved Japans kjernekraftstrategi. Her besøker inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) Fukushima Daiichi i 2013.
Av /IAEA.
Lisens: CC BY SA 2.0

I 2020 var Japans samlede forbruk av primærenergi 16,7 exajoule (EJ), fordelt på naturgass (24,3 prosent), petroleum (36,9 prosent), kull (28,0 prosent), kjernekraft (2,5 prosent), vannkraft ( 1,7 prosent), bioenergi (3,9 prosent) og annen fornybar energi, som vindenergi og solenergi, (2,6 prosent). Nesten 90 prosent av forbruket er basert på fossil energi som i det alt vesentlige må importeres. Import av petroleum og petroleumsprodukter utgjorde totalt 12 prosent av Japans totale import i 2003.

Både for å minske avhengigheten av olje og oppfylle krav i Kyotoavtalen om reduserte utslipp av klimagasser, satset Japan på kjernekraft fra 1970. Produksjonsmessig lå Japans kjernekraftindustri på tredje plass i verden. I 2003 svarte de 52 kjernereaktorene som da var i drift, for 30 prosent av landets totale produksjon av elektrisk energi. Etter tsunami- og jordskjelvkatastrofen som rammet Fukushima i 2011 ble alle kjernekraftverkene midlertidig stengt. Dette førte til enda større behov for å importere energi fra utlandet, i hovedsak naturgass. Katastrofen utløste tvil om kjernekraftens fremtid i Japan, men etter en gjennomgang av sikkerheten ved samtlige av landets kjernekraftverk, ble det lagt opp til en langsom innfasing av stengte kraftverk. I 2020 hadde 10 reaktorer gjenopptatt driften, mens ytterligere 16 reaktorer er i en prosess med sakte oppstart. I tillegg har det kommet et økende innslag av kraftproduksjon basert på fornybar energi som i 2020 utgjorde 20 prosent av en samlet kraftproduksjon på rundt 1000 terawattimer (TWh).

Stort sett hele Japans petroleumsproduksjon foregår på øya Honshu, men dekker bare noen promille av landets behov. I 2004 betalte Japan to milliarder USD for rettigheter på det iranske oljefeltet Azadegan. I 2004 ble det også sluttet en avtale med Russland om bygging av en oljerørledning fra Sibir til Nakhodka, den russiske havnebyen som ligger nærmest Japan. Rørledningen vil kunne redusere avhengigheten av olje fra Midtøsten.

Industri

økonomisk kart, industri

Industri

Av /Store norske leksikon ※.

Japans fremvekst som industriland begynte i 1880-årene, og industrien hadde allerede før andre verdenskrig nådd et høyt nivå. Etter krigen har landet utviklet seg til en av verdens industrigiganter, blant annet takket være en kontinuerlig teknologisk og bedriftsmessig fornyelse, med enorme investeringer i anlegg og utstyr, støttet av høyt utdannet arbeidskraft og et effektivt samarbeid mellom statsforvaltning og industriens organisasjoner.

Japans økonomi har sitt tyngdepunkt innen industrisektoren. Landet er imidlertid fattig på naturressurser, og de fleste råvarer, inkludert energimineraler, må importeres. Dette til tross har Japan siden slutten av 1960-årene vært blant de land i verden som har størst bruttonasjonalprodukt (BNP). Mangelen på råvarer gjør industrien svært sårbar for internasjonale politiske og økonomiske konjunkturer.

Industrien står for 26 prosent av sysselsettingen (2015) og 30 prosent av BNP (2017). Et karakteristisk trekk ved den japanske industrien er den industrielle «dualismen». Det vil si at industrien er oppdelt i en håndfull store industrikonserner, samtidig som det finnes tallrike småbedrifter som ofte er underleverandører til storselskapene.

Tungindustrien dominerer den japanske industristrukturen, men landets industripolitikk har siden 1970-årene tatt sikte på utvikling av energibesparende, kunnskapsorienterte industrigrener med høy bearbeidelsesverdi. Siden 1965 har den raskeste veksten foregått innen maskinindustrien, den elektriske, elektroniske og transportutstyrsindustrien og innen skipsbygging. Japan er blitt en viktig produsent av turbiner, maskiner, maskindeler og verktøymaskiner. Japan er en ledende skipsbyggingsnasjon og en av verdens største bilprodusenter. I 2016 ble det produsert cirka 8,6 millioner biler og andre lette kjøretøy i Japan, mens det ble produsert 18,6 millioner japanske biler i utlandet. Stor vekt er også lagt på eksport av komplette industrianlegg. Andre betydelige industrigrener er kjemisk og petrokjemisk industri, som har utvidet sin produksjonskapasitet betydelig de siste tiårene. Derimot er tekstilindustrien, den ledende industrigrenen før andre verdenskrig, sterkt redusert.

Den digitale forbrukerelektronikken trekker lasset for en elektronikkindustri som fortsatt er ledende internasjonalt. I 2019 var over 90 prosent av de digitale kameraene som var solgt rundt om i verden produsert av japanske kameraprodusenter. I 2001 ble Japan et av de første land i verden til å innføre tredjegenerasjons mobiltelefoni (G3) og har senere også vært blant de første landene i verden til å innføre fjerde- og femtegenerasjons mobiltelefoni (4G og 5G). Computerindustrien og annen elektronisk industri gjenspeiler også den stadig voksende datamengden i handel og industri generelt, og Japan er blitt en storleverandør av datasystemer. Til gjengjeld er produksjonen av mindre høyteknologiske apparater, for eksempel TV-apparater, gått sterkt tilbake. Japan er derimot fremdeles en stor produsent av elektroniske halvledere og var i 2019 verdens tredje største med 9 prosent av verdensmarkedet etter USA (45 prosent) og Sør-Korea (24 prosent). Robotindustrien er også voksende og i verdensklasse. Roboter utvikles til blant annet å effektivisere produksjon på fabrikker, bruk i helsevesenet, rengjøring og til informasjonsarbeid.

Mesteparten av Japans industri er konsentrert til et belte som strekker seg fra Kantosletta på Honshu i øst til de nordlige Kyushu i vest, med landets tre største industriregioner. Den viktigste er Keihin som omfatter byene Tokyo, Yokohama og Kawasaki. Hanshin, som blant annet omfatter byene Osaka, Kobe og Kyoto, er også et viktig industriområde i tillegg til Chukyo omkring Nagoya. Andre betydelige industriområder er det nordlige Kyushu med sentrum i byen Kita Kyushu, og Hiroshima og Okayama ved Innlandshavet.

Utenrikshandel

Japan er avhengig av import for å dekke det aller meste av sitt energi- og råvarebehov. De viktigste eksportvarene er elektroniske komponenter, maskiner og transportutstyr. Import av petroleum og petroleumsprodukter utgjør en stor del av Japans totale import. Japans viktigste handelspartner er USA, ellers Kina, Sør-Korea og Hong Kong.

Et langvarig problem har vært ubalansen i handelen med USA, med særlig store japanske overskudd. Japan har siden tidlig i 1990-årene måttet bøye seg for enkelte amerikanske krav om «frivillige» eksportrestriksjoner. Takket være overskuddene har Japan imidlertid bidratt vesentlig til finansieringen av den amerikanske stat, om enn direkte, som største kjøper av amerikanske statsobligasjoner. Videre har Japan siden 1970-årene vært den fremste kilden til rimelig kapital både for regjeringer, bedrifter og privatpersoner i mange land.

Utenrikshandelen prosentvis fordelt på land i 2017

Eksport Import
USA 19,4 24,5
Kina 19 11
Sør-Korea 7,6 4,2
Hongkong 5,1 -
Thailand 4,2 -
Australia - 5,8

Eksporten prosentvis fordelt på hovedvaregrupper i 2017 (kilde: OECD)

Hovedvaregruppe prosent
Maskiner og transportutstyr 58,8
Kjemiske produkter 10,2
Industrivarer 3,8

Importen prosentvis fordelt på hovedvaregrupper i 2017 (kilde: OECD)

Hovedvaregruppe prosent
Maskiner og transportutstyr 28,8
Olje, gass og relaterte mineraler 21,1
Forskjellige ferdigvarer 13,8

Samferdsel

Japan har et velutbygd og moderne samferdselsnett, som binder alle de større øyene og byene sammen. Utbygging av høyhastighetstoget Shinkansen og ekspressmotorveier har hatt høy prioritet. Utenfor storbyområdene er veinettet relativt svakt utviklet. Industriveksten har forårsaket akutte trafikkproblemer i mange byområder, og offentlig transport i storbyene er etter vestlig målestokk overfylt. Biltrafikken er intens med cirka 70 millioner motorkjøretøyer på veiene, flest i verden etter USA. Ringveier er bygd i storbyene for å redusere trengselen i indre bydeler.

Jernbaner

Japans første jernbane ble bygd i 1872 mellom Tokyo og Yokohama (29 kilometer). Det tidligere statskontrollerte Japanese National Railways (JNR) ble i 1987 privatisert og splittet opp i flere mindre selskaper, som har et utstrakt samarbeid under sitt felles navn, Japan Railways. Dessuten driver ytterligere cirka 130 private selskaper lokal jernbanedrift. Godt utbygde tunnelbanenett finnes i ni storbyområder: Tokyo, Osaka, Nagoya, Yokohama, Kobe, Sapporo, Kyoto, Sendai og Fukuoka.

Jernbanenettet omfatter høyhastighetsnettverket Shinkansen (det raskeste toget, Hayabusa, har en maksimalfart på 320 kilometer i timen). Tokaido– og Sanyo-linjen går fra Tokyo via Nagoya, Kyoto, Osaka og Hiroshima, til Shimonoseki lengst vest på Honshu, og videre til Fukuoka på nordkysten av Kyushu. Videre går Kyushu-linjen fra Fukuoka i nord-Kyushu ned til Kagoshima i sør. Tohoku-linjen går fra Tokyo, via Sendai, til Morioka nord på Honshu og derfra går Akita- og Yamagata-linjene videre til prefekturene Akita og Yamagata. Hokkaido-linjen binder sammen Honshu med Hokkaido og går fra Aomori til Hakodate sør i Hokkaido via en tunnel. Joetsu-linjen går fra Tokyo til Niigata og Hokuriku-linjen går fra Tokyo til Kanazawa på vestkysten. I 2015 var det samlede jernbanenettet i Japan 27 311 kilometer.

Samtidig pågår utviklingsarbeidet med neste generasjons høyhastighetstog, Maglev (magnetbane), som gjennom magnetkraft holdes svevende over sporet. En magnetsvevebane basert på elektrodynamikk ble i 2003–2004 prøvekjørt med sikte på fremtidig drift på strekningen Tokyo – Osaka. Maglev skal kunne kjøre med en hastighet på cirka 500 kilometer i timen og korte ned reisetiden mellom Japans to største byer til noe over en time, mot 2,5 time med dagens Shinkansen.

Veitransport

Japans totale veinett var i 2015 cirka 1,2 millioner kilometer, hvorav cirka 8400 kilometer er motorvei. Det er bro- og tunnelforbindelse mellom øyene Honshu og Kyushu, og mellom Honshu og Shikoku (verdens lengste hengebro ved ferdigstillelsen, 9,4 kilometer).

Luftfart

Det halvstatlige Japan Air Lines (JAL) ble i 1987 privatisert og fikk konkurranse på internasjonale ruter av All Nippon Airways (ANA) og Japan Air System (JAS). 1978 ble Narita, seks mil nordøst for Tokyo, tatt i bruk som hovedstadens nye internasjonale flyplass. Utbyggingen ble sterkt sinket av demonstrerende jordeiere og radikale studenter, og først i 1992 kunne Naritas andre terminal åpnes. I 1994 ble verdens første internasjonale «offshore» flyplass, Kansai, åpnet på en kunstig øy i Osakabukta med en total kostnad på 20 milliarder USD. I 1993 ble det åpnet en ny terminal på Haneda flyplass i Tokyo, som er knutepunkt for innenrikstrafikken og også tar internasjonal trafikk. Flyplassnettet er under stadig utbygging. Japan Transocean Air og Air Nippon driver utelukkende innenlands flytrafikk.

Skipsfart

Japan har en av de største handelsflåtene i verden. Flåten bestod i 2018 av 5300 skip. Kystfarten er viktig, særlig mellom havnene på stillehavskysten og havnene ved Innlandshavet. De største havnebyene er Tokyo, Yokohama, Nagoya og Osaka. Havneanlegget i Kobe ble delvis ødelagt under jordskjelvet i 1995, men gjenreist i 1998.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg