Økonomi og næringsliv i Hviterussland

Hviterussland

Av /Store norske leksikon ※.

Landbruket spiller en viktig rolle i landets økonomi. Den overveiende del av brukene er fremdeles kollektivbruk. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Industrien er kanskje landets viktigste næringsvei. Fra inngangen til en traktorfabrikk, der en av modellene er utstilt. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Artikkelstart

Hviterusslands bruttonasjonalprodukt (BNP) økte med 1,22 prosent i 2019. BNP per innbygger utgjorde 19 997 amerikanske dollar i 2019. Av europeiske land var det da bare Moldova og fire land på Balkan (Serbia, Nord-Makedonia, Bosnia-Hercegovina og Kosovo) som hadde et lavere BNP per innbygger.

Historisk bakgrunn

Den hviterussiske økonomien er i stor grad statskontrollert og basert på et tett samarbeid med Russland. Den økonomiske utviklingen etter 1991 har vært turbulent og vekslet mellom perioder med alvorlige valutakriser og økonomisk framgang. Den periodevise framgangen har særlig vært knyttet til statusen som transittland for olje og gass fra Russland til Sentral- og Vest-Europa. Privat sektor er liten og det har vært minimalt med utenlandske investeringer.

I første del av 1990-årene hadde nærmest alle økonomiske sektorer tilbakegang, og den årlige inflasjonstakten var svært høy. Hviterussland hadde i sovjettiden tilgang til rimelig olje, gass og råvarer fra andre sovjetiske republikker. Etter Sovjetunionens oppløsning steg prisene på disse varene. Dette innebar store økonomiske problemer for næringslivet, og mange foretak måtte stenge. Økonomien ble også rammet av en betydelig nedgang i etterspørselen etter militærutstyr, som tradisjonelt hadde vært en viktig sektor. Fra midten av 1990-årene ble det gjennomført begrensete økonomiske reformer, som et forsøk på å bedre situasjonen.

Den private sektoren er fortsatt liten og det har vært minimalt med utenlandske investeringer. Hviterussland har et tett økonomisk samarbeid med Russland.

Landbruk

Landbruket bidrar med 8,1 prosent av landets BNP og sysselsetter 9,7 prosent av den yrkesaktive befolkningen (2017).

Stats- og kollektivbruk har i flere år etter uavhengigheten i 1991 dominert eierforholdene i det hviterussiske jordbruket. De private jordeierne står likevel for størstedelen av landets produksjon av poteter, frukt og grønnsaker. Av det totale landarealet er cirka 35 prosent åker, 20 prosent eng og beitemark og 35 prosent skog.

Jorden er ikke særlig fruktbar, men de betydelige arealene med myrland som er blitt tørrlagt har gitt rike avlinger. Jordbruket tar i nord særlig sikte på lindyrking og storfehold, i midtre strøk på potetdyrking og svinehold, i sør på hampdyrking og storfehold. Dessuten dyrkes rug, hvete, sukkerbeter, grønnsaker og gummiløvetann (koksagys).

Husdyrhold utgjør over halvparten av landets totale landbruksproduksjon. Store landområder i Hviterussland ligger fortsatt ubrukt etter Tsjernobyl-katastrofen i Ukraina i 1986. Det er antatt at cirka 70 prosent av det radioaktive nedfallet fra Tsjernobyl rammet hviterussisk territorium.

Skogbruket er en viktig næringsgren, med gran og furu som de viktigste treslagene. Det meste av skogen er stats- eller kollektiveid.

Bergverk og energi

Hviterussland har relativt få mineralressurser, men det finnes mindre forekomster av blant annet jernmalm, kalium, bergsalt og fosfor. Hviterussland har 12,8 prosent av verdens reserver av og 17,7 prosent av verdens produksjon av kalium (2018). Det finnes også noe olje og naturgass, men størstedelen av landets energibehov dekkes av naturgass som for det meste importeres fra Russland.

Import av olje og gass utgjør nærmere halvparten av landets totale importkostnader. Landets to oljeraffinerier av betydning ligger i Novopolotsk og Mazyr. Den årlige produksjonen utgjør cirka 7–8 prosent av landets årsbehov.

Landet har store forekomster av torv som benyttes til energiformål.

99,2 prosent av landets konsum av elektrisitet kommer fra ikke-fornybare energikilder.

Industri

Industrien bidrar med 40,8 prosent av landets BNP og sysselsetter 23,4 prosent av den yrkesaktive befolkningen (2017). I 2017 økte industriproduksjonen med 5,7 prosent.

Som sovjetrepublikk var Hviterussland i stor grad avhengig av andre unionsrepublikker for tilgang til råvarer og fossilt brensel. Dette har medført omstillingsproblemer for industrien etter selvstendigheten. Blant annet har industrisektorens utgifter økt kraftig i og med at Hviterussland må importere fossilt brensel til verdensmarkedets priser.

Halvparten av de industriansatte arbeider innenfor tung verkstedindustri. Ved siden av verkstedindustrien er tekstil- og konfeksjonsindustrien den viktigste industrisektoren. Treforedlingsindustri og kjemisk industri er også relativt store bransjer. Den kjemiske industrien produserer, i tillegg til petroleumsprodukter, også kunstgjødsel og kjemikalier. Industrien er stort sett konsentrert i store enheter og lokalisert til større byer.

Utenrikshandel

Landets viktigste eksportvarer er maskin- og transportutstyr, kjemiske produkter og matvareprodukter. Hviterussland importerer store mengder olje og gass, mer enn ⅓ av den totale importverdien. Andre viktige importvarer er kjemiske produkter, maskiner og metallprodukter.

I 2017 utgjorde den samlete eksporten 28,65 milliarder amerikanske dollar. Importen var på 31,58 milliarder amerikanske dollar. Hviterussland hadde med det et underskudd på handelsbalansen på nesten tre milliarder amerikanske dollar.

I 2017 var Hviterussland tre viktigste eksportmarkeder som følger: Russland 57,2 prosent, Ukraina 11,5 prosent og Storbritannia 8,2 prosent. De tre viktigste markedene for landets import var: Russland 57,2 prosent, Kina 8,0 prosent og Tyskland 5,1 prosent.

Samferdsel

Hviterussland har en relativt godt utbygd infrastruktur. Totalt er det 102 000 kilometer vei, hvorav 86,5 prosent er asfaltert. Veiene er det viktigste kommunikasjonsnettet i landet.

Jernbanenettets totale lengde er 5528 kilometer. Hovedstaden Minsk er det viktigste jernbaneknutepunktet på den øst–vestlige jernbaneforbindelsen mellom Warszawa og Moskva og på den nord–sørlige forbindelsen mellom Ukraina og de baltiske stater. Minsk har en internasjonal lufthavn.

De større elvene er seilbare og flere kanaler knytter sammen Dnepr og Dvina-vassdraget. I alt er det 2500 kilometer vannveier.

I Minsk er det en undergrunnsbane.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg