Havnen i Malabo

Ekvatorial-Guinea eksporterer blant annet olje, gass, tømmer, kakao og kaffe.

Ekvatorial-Guineas bruttonasjonalprodukt (BNP) utgjør 12,03 milliarder amerikanske dollar (2022). BNP økte med 3,8 prosent i 2022. I perioden 2012–2022 ble imidlertid BNP redusert med 46,3 prosent. Dette hadde sammenheng med landets reduserte oljeproduksjon og fallende oljepriser i denne perioden. Bruttonasjonalinntekten (BNI) per innbygger (etter kjøpekraft) var i 2021 på 12 850 amerikanske dollar. Bare åtte afrikanske land hadde i 2021 en høyere BNI per innbygger enn Ekvatorial-Guinea. Den høye BNI per innbygger har sammenheng med at landet (bare) har 1,7 millioner innbyggere (2022) og har store inntekter fra olje- og gassvirksomheten. Inntektene fra utvinningen av olje og naturgass på landets kontinentalsokkel har bedret statsfinansene, hvilket reflekteres i landets BNI per innbygger.

De økte statsinntektene er blant annet brukt til styrking av landets infrastruktur. Diktatur og korrupsjon har imidlertid ført til at 43,7 prosent av befolkningen lever i fattigdom (2018). Arbeidsledigheten er 8,7 prosent (2022). Inflasjonen var i 2020 på 4,8 prosent. Den offentlige gjelden utgjør 37,4 prosent av BNP (2017).

Historisk bakgrunn

Under diktaturet i 1970-årene fant det sted et sammenbrudd i den tidligere spanskdrevne økonomien, da blant annet den en gang så verdifulle plantasjeøkonomien, med produksjon av særlig kakao og kaffe med høy kvalitet, forfalt. Landet ble sterkt avhengig av utenlandsk bistand, en avhengighet som vedvarte til slutten av 1990-årene. I 1996 ble det funnet store oljereserver på landets kontinentalsokkel. Utvinningen av olje og også naturgass førte til at BNP økte fra 234 millioner amerikanske dollar i 1996 til mer enn 22 milliarder amerikanske dollar i 2012.

Primærnæringer

Primærnæringene bidrar med 2,5 prosent av landets BNP (2017).

Landbruk

Før 1996 var landbruket den viktigste økonomiske sektoren, med en betydelig plantasjesektor som produserte kakao på øya Bioko og med tømmerhogst på fastlandsdelen Río Muni.

Jordbruksarealet utgjør 10,1 prosent av landet. Jordbruket forfalt etter selvstendigheten i 1968, og særlig eksporten av kakao ble sterkt redusert. Rundt 90 prosent av kakaoen dyrkes fortsatt på øya Bioko. Kakao dyrkes mest på plantasjer, som ble forlatt av sine tidligere eiere – og forfalt. Selv etter revitalisering av sektoren fra tidlig i 1990-årene var bare rundt en tredjedel av tidligere tilplantet areal utnyttet. I tillegg til kakao har Ekvatorial-Guinea produksjon av kaffe, som fortsatt eksporteres, samt kokosnøtter, palmeolje, kassava, søtpoteter, bananer, ris og mais – hovedsakelig for innenlandsk forbruk. Myndighetene har oppmuntret til dyrking av andre vekster, blant annet krydder. Jordbruket skjer for det meste i småskala, for eget og lokalt forbruk.

Skog dekker 87,6 prosent av landet (2019). Også skogbruket forfalt etter selvstendigheten, men tok seg opp igjen i 1990-årene, da en rekke konsesjoner for hogst ble gitt. Tømmer er landets nest viktigste inntektskilde, etter olje og gass. Sektoren domineres av europeiske selskaper, og ambisjonen om en vesentlig økt foredlingsandel forut for eksport er ikke nådd. Ekvatorial-Guinea har om lag 1,3 millioner hektar skog egnet for hogst, av totalt rundt 2,5 millioner hektar skog. Økt takt i utvinningen har skapt frykt for ubotelige miljøkonsekvenser. De mest ettertraktede treslagene er okoumé og akoga.

Fiske

Havfisket er konsentrert om sardiner og størje. I 2018 var havfisket og fangst i elver og innsjøer 6425 tonn. Fiskeoppdrett er av minimal betydning; produksjonen var begrenset til 15 tonn i 2021.

Bergverk, industri og energi

Industriens bidrag til BNP er 54,6 prosent (2017). Ekvatorial-Guinea har få påviste mineralforekomster ut over olje og gass, men noe gull utvinnes. Industri utenfor oljesektoren er hovedsakelig begrenset til bearbeiding og foredling av produkter fra jord- og skogbruk.

Ekvatorial-Guinea ble medlem av OPEC i 2017. Ifølge OPEC er Ekvatorial-Guineas oljereserver 1,1 milliarder fat (2022). Dette utgjør 0,1 prosent av OPEC-landenes samlede oljereserver. Bare fem afrikanske land har større oljereserver enn Ekvatorial-Guinea (Libya, Nigeria, Algerie, Angola og Gabon). Ekvatorial-Guineas reserver av naturgass utgjør 39 milliarder kubikkmeter (2021). Seks afrikanske land har større reserver av naturgass enn Ekvatorial-Guinea (Nigeria, Algerie, Egypt, Libya, Angola og Kongo). Dette er spesielt fordi Ekvatorial-Guinea med et areal på 28 050 kvadratkilometer (bare) er Afrikas 44. største land. Landet har imidlertid en stor kontinentalsokkel som et resultat av øyene i Guineabukta. Olje- og gassindustrien bidrar med om lag 90 prosent av statens inntekter.

En rekke internasjonale selskaper har investert i leting og utvinning i Ekvatorial-Guinea, samt i oppbygging av en landbasert olje- og gassindustri, herunder ett metanol-anlegg og ett LNG-anlegg på øya Bioko. I 2002 ble det nasjonale oljeselskapet GE Petroleum etablert med hovedkontor i Malabo på øya.

Historisk bakgrunn om olje- og gassproduksjonen

Olje- og gassforekomstene ble først påvist i Alba-feltet i 1984 hvorpå utvinningen startet i 1992, med 1200 fat per dag. Produksjonene økte sterkt mot slutten av tiåret, blant annet etter åpningen av det rike Zafiro-feltet i 1996. Senere er produksjon satt i gang også på et tredje stort felt, Ceiba. Zafiro-feltet er det største, beregnet til å inneholde rundt 400 millioner fat. I all hovedsak er forekomstene funnet offshore, i den rike Guineabukta, hvor flere land har påvist store reserver. Zafiro-feltet ligger nordøst for Bioko, Alba-feltet nord for øya, mens Ceiba-feltet ligger utenfor Rio Muni. Alba-feltet ble først ble antatt å inneholde mest gass, men ny leting har påvist betydelige oljereserver også der. Forekomstene av naturgass og kondensater, utenfor Bioko – og vesentlig i Alba- og Zafiro-feltene, er også betydelige. Noen av forekomstene, inkludert Zafiro, ligger i omstridte grenseområder, med tvister med henholdsvis Nigeria og Gabon. Ekvatorial-Guinea og Nigeria inngikk i 2002 en avtale som regulerte utvinningen i Zafiro-Ekanga-feltene.

Lettindustri

Før selvstendigheten i 1968 hadde landet en allsidig lettindustri, konsentrert ved hovedstaden Malabo, men industrien utenfor oljesektoren har senere begrenset seg til i hovedsak bearbeiding og foredling av produkter fra jord- og skogbruk, fremfor alt sagbruk.

Elektrisitet

67 prosent av landets befolkning har adgang til elektrisitet. På landsbygda er andelen 45 prosent, mens andelen i urbane strøk er 75 prosent (2019). Det årlige konsumet av elektrisitet er på 1002 millioner kWh (2020). Elektrisitet fra fossilt brensel står for 89,4 prosent av landets elektrisitetsproduksjon. 10,6 prosent av elektrisitetsproduksjonen kommer fra vindkraft (2020).

Tjenesteytende næringer

De tjenesteytende næringer som blant annet omfatter varehandel og finansvirksomhet, bidrar med 42,9 prosent av landets bruttonasjonalprodukt (2017). Turismen er lite utviklet.

Utenrikshandel

Ekvatorial-Guineas eksport utgjorde 8,776 milliarder amerikanske dollar i 2019, mens importen beløp seg til 6,245 milliarder amerikanske dollar. Landet hadde med dette et overskudd på handelsbalansen på 2,531 milliarder amerikanske dollar.

Eksport

I 2019 hadde Guinea størst eksport til følgende fire land: Kina (34 prosent), India (19 prosent), Spania (11 prosent) og USA (7 prosent). Olje og naturgass står for 92 prosent av eksporten. Ekvatorial-Guineas sterke avhengighet av olje- og gassinntekter fører til at landets økonomi er sårbar for svingninger i prisene for disse varene på de internasjonale markedene. Andre viktige eksportvarer er tømmer, kaffe og kakao. Tømmer fra fastlandet er den viktigste eksportartikkel etter olje og gass, men står bare for rundt fem prosent av eksportinntektene. Kina er den største importøren av tømmer.

Import

I 2019 hadde Ekvatorial-Guinea størst import fra følgende fem land: USA (22 prosent), Spania (19 prosent, Kina (12 prosent), Storbritannia (6 prosent) og De forente arabiske emirater (5 prosent). De viktigste importvarer er gassturbiner, utstyr for oljenæringen, maskiner og skip.

Landets valuta

Siden 1. januar 1985 har landets valuta vært sentralafrikansk CFA-franc, som utstedes av Sentralbanken for de sentralafrikanske statene (BEAC). Ekvatorial-Guinea er medlem av Economic and Monetary Community for Central Africa (CAEMC).

Samferdsel

Samferdselsnettet er svakt utviklet, selv om det med økende eksportinntekter – er gjort betydelige investeringer i infrastruktur. Det finnes rundt 2880 kilometer veier, hvorav bare en mindre del er asfaltert. Landets to største lufthavner er ved Malabo og Bata, hvor også to av regionens beste dypvannshavner finnes. I tillegg er det store havner i Luba på Bioko og i Mbini på fastlandet.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg